§ 1 / NAVN
Foreningens navn er FFJ-Jazz


§ 2 / FORMÅL
Foreningens formål er at fremme forståelsen og udbredelsen af jazzmusik på Fyn, herunder at støtte udøvende jazzmusikere, såvel professionelle som amatører. Foreningen er, når det findes hensigtsmæssigt, forpligtet til at samarbejde med andre interesseorganisationer, landsdækkende såvel som lokale.

§ 3 / DE FYNSKE JAZZPRISER
Foreningen uddeler 1 gang årligt prisen ”Årets Fynske Jazzmusiker”.
Forening kan uddele prisen ”Ungt Fynsk Jazztalent”.
Foreningen kan efter vurdering uddele prisen ”Den Fynske Jazzpris”.
(De særlige regler for prisuddelingerne kan indhentes hos foreningen)

§ 4 / MEDLEMMER
Alle interesserede kan være medlem af foreningen. Medlemskab af foreningen kræver betaling af et årligt kontingent. Herudover kan virksomheder, interesseorganisationer, kultur- og musikforeninger m.fl. optages som medlemmer mod betaling af donationer eller årligt kontingent der i fastsættes af bestyrelsen.

§ 5 / KONTINGENT
Medlemskontingentet fastsættes af foreningens medlemmer, og opkræves 1 gang årligt.
Ændringer i kontingent foregår ved online afstemning.

§ 6 / UDMELDELSE
Udmeldelse skal ske skriftligt til formand eller kasserer. Såfremt et medlem står i kontingentrestance, kan vedkommende slettes og kan kun genoptages, når bestyrelsen efter behandling af sagen går ind herfor.

 

§ 7 / MYNDIGHED OG BESTYRELSE
Foreningens højeste myndighed er bestyrelsen, som består af 5 medlemmer hvoraf mindst 3 er udøvende fynske jazzmusikere.
Bestyrelsen konstituerer sig selv. er selvsupplerende, og der afholdes således ikke generalforsamling med direkte valg. Foreningens daglige virke forestås af bestyrelsen.
Foreningen tegnes af formanden og kassereren.
Bestyrelsen skal gennem foreningens hjemmeside og nyhedsbreve holde medlemmerne orienterede om arrangementer, arbejde og planer m.v.
Bestyrelsen er ansvarlig for foreningens økonomi. Bestyrelsen kan nedsætte udvalg - bestående af foreningens medlemmer - i forbindelse med forskellige aktiviteter.
Bestyrelsens beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed har formanden 2 stemmer. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 af bestyrelsesmedlemmerne er til stede.
For bestyrelsesmøder udarbejdes der referat, som indføres i foreningens protokol og underskrives af samtlige tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer. Der påhviler ikke foreningens bestyrelse og medlemmer nogen personlig hæftelse for de foreningen påhvilende forpligtelser.

 

§ 8 / MEDLEMSMØDER
Bestyrelsen kan indkalde til medlemsmøder efter behov.

§ 9 / KASSERER
Kassereren er forpligtet til at oprette en bank-/sparekassekonto, hvorpå alle ind- og udbetalinger skal foretages.

§ 10 / REVISION
Foreningens regnskab går fra den 1. januar til den 31. december.
Bestyrelsen udpeger foreningens 2 revisorer blandt medlemmerne, som skal revidere foreningens regnskaber og bl.a. vurdere, om bestyrelsens dispositioner er i overensstemmelse med vedtagne beslutninger.
Revisorerne har til enhver tid adgang til at efterse regnskaber og beholdninger. Regnskaberne skal være forsynet med påtegning fra revisorerne.
Det reviderede regnskab offentliggøres for medlemmerne på foreningens medlemsportal. Og i nyhedsbrev.
For særlige aktiviteter med tilskud fra offentlige/private som kræver særskilt ekstern revision beslutter bestyrelsen hvem ekstern revisor er, og fremlægger det reviderede regnskab på førstkommende medlemsmøde.

§ 11 / VEDTÆGTSÆNDRINGER
Ændring af vedtægterne skal forelægges for medlemmerne og der stemmes om ændringerne ved evt. møde eller online. Ændringer kræver at mindst 2/3 af medlemmerne stemmer herfor.

§ 12 / OPHÆVELSE AF FORENINGEN
Forslag om foreningens opløsning kan fremsættes af bestyrelsen, og skal vedtages af medlemmerne på et ekstraordinært medlemsmøde. Det ekstraordinære medlemsmøde bestemmer anvendelsen af foreningens formue, der skal gå til et eller flere jazzarrangementer på Fyn.

Vedtægtsændringerne er gældende fra den 15. april 2019.